بازرگانی نیک خواه با بهره گیری از نیروهای متخصص در امر بازرگانی خارجی و همینطور مهندسی خرید، مستقر در داخل و خارج از کشور، تامین کنندگان کالاهای موردنظر مشتریان را شناسایی و ارزیابی می کنند.

ابتدای این فرآیند با شناسایی کشورهای مناسب جهت تامین کالای موردنظر شروع می شود. سپس از طریق روش های سورسینگ، تامین کنندگان مناسب در آن کشورها شناسایی می شوند و سپس براساس شاخص های ارزیابی، تامین کنندگان مورد بررسی دقیق و اعتبارسنجی قرار می گیرند و در نهایت تامین کننده مطلوب انتخاب می شود.

مذاکره بازرگانی با تامین کننده منتخب گام بعدی است که توسط کارشناسان ما اجرا می شود؛ و در نهایت بنا به درخواست مشتریان، بر فرآیند تولید و محصول نهایی نیز اقداماتی مانند کنترل کیفی و ارزیابی محموله انجام می شود.